C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Projektbeskrivning

Nybyggd mottagningsbyggnad på Hallands sjukhus Varberg som togs i drift under 2016. Verksamheter som finns i byggnaden är bl.a. njur- och dialysmottagning och smärtmottagning. Byggnaden är certifierad i Miljöbyggnad med Guld i alla 15 indikatorer och fått utmärkelsen ”Årets Miljöbyggnad 2016” av Sweden Green Building Council. Från projektstart har fokus varit på energi, innemiljö och materialval. Syftet till att Miljöbyggnad valdes var för att Region Halland ville uppföra en energieffektiv byggnad med god inomhusmiljö. Inomhusklimatet är viktigt eftersom att patienter och personal spenderar mycket tid i byggnaden. Byggnadens beräknade energianvändning är 45 kWh/m2,år (exklusive solcellsproduktion). Projektet visar på att det går att få Guld i alla indikatorer trots att en sjukhusbyggnad är en komplex och teknikintensiv byggnad som kräver mycket energi, både för fastighetsdrift och verksamhet.

Teknisk data

För att minska energianvändningen och bra inneklimat har VAV-system som styr ventilation, värme och kyla installerats. Vi har även valt två luftbehandlingsaggregat som styrs i sekvenser, beroende på ventilationsbehovet. Detta medför bra verkningsgrad på aggregaten, både vid lågt och högt flöde. Belysningen är närvarostyrd och indelad i sektioner, för att undvika att belysningen är igång när det inte är någon på avdelningen. När certfieringen var klar valdes det att installeras en solcellsanläggning på taket. Anläggningen är 546 kvm och har en effekt på 100kW, beräknad elproduktion är 80 000 kWh/år, vilket medför att byggnaden är självförsörjande avseende fastighetsel på ett årsbasis. Fönster, ytterväggar etc. har valts med lågt u-värde. Mycket fokus har varit på täthet och köldbryggeberäkning har genomförts. Ljud- och fuktsakkunnig har deltagit i projektet för att skapa en bra innemiljö. För att säkerställa låga halter av kvävedioxid och radon har mätningar genomförts. Tidigt i projektet togs det hänsyn till stadigvarande rum, som planerades så att de har tillgång till dagsljus, vilket ökar trivseln för både patienter och personal. Dock har alla dessa rum persiener för att bl.a. minska solvärme. SundaHus Miljödata har använts både under projektering och produktion för att säkerställa bra materialval.

Energibesparing

Beräknad energianvändning är 45 kWh/m2, år. Vilket är lågt jämfört med resterande sjukhus som till största del är byggt på 60-talet, och det finns fortfarande en del teknik kvar från denna tid.

Kontaktperson för projektet

Josefin Lindfors 
070-872 55 51 

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top