C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Länssjukhuset i Sundsvall- Landstinget Västernorrland

Projektbeskrivning:

Att frakta och deponera snön som faller på stadens gator har alltid varit en stor kostnad för kommunerna i norra delarna av Sverige. 1997 inleddes ett projekt i Sundsvall där man tittade på möjligheterna att ta till vara på snön för att kyla Länssjuhuset i Sundsvall på sommarhalvåret. En bassäng byggdes som kunde lagra den förorenade snön som plogats från stadens gator. Snöhögen täcks med flis vilket gör att snön finns kvar även under de varmare sommarmånaderna och kan då användas som kylmedia. På detta sätt har man sparat stora mängder elenergi som annars hade gått åt till att kyla sjukhuset på traditionell t sätt. Vattnet som genereras kan dessutom på ett säkert sätt renas innan det lämnar anläggningen vilket ger positiv inverkan på miljön. 2008 permanentades anläggningen och har sedan dess kontinuerligt utvecklats.

Teknisk data:

Anläggningen invigdes år 2000 och har succesivt utvecklats. År 2008 permanentades anläggningen och utvidgades då för att klara av ytterligare 30000 m3 snö till en kapacitet på 70 000m3. Med den kapaciteten kan sjukhusets kylbehov täckas ända in i september.

Energibesparing:

Elförbrukningen för kylning har minskat från 900MWh till ca 65MWh en minskning på ca 92% vilket också ger en stor ekonomisk besparing för landstinget.

Förutom energivinsten kan smältvattnet renas från olja och partiklar vilket ger en positiv miljövinst.

Teknikleverantörer:

PEAB

Kontaktperson för projektet:

Jan Lindberg, Landstingsservice – Landstingsfastigheter, 

Länkar till mer information:

https://www.lvn.se/Utveckling/Miljo/Prioriterade-miljoomraden/Energi/Snokyla-i-Sundsvall/

https://www.lvn.se/contentassets/f8b977d7aae54f57989603b0d6d01eb3/goda-exempel-snokyla.pdf

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top